Κατερίνα Βλαχάκη: Σας ευχαριστούμε Κύριοι Υπουργοί

Ένα άρθρο της Κατερίνας Βλαχάκη , ψυχίατρος και Δ/ντρια Ψυχιατρικής Κλινικής Ενηλίκων Γ.Ν. Παπανικολάου

 

Και ξαφνικά λαμβάνω την παρακάτω απόφαση από το υπουργείο Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» , που -όπως αναφέρει- αφορά στους Υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας.

Σε αυτό το σημείο αρχίζω και σκέφτομαι….. άρα αφορά στα Νοσοκομεία, ΤΟΜΥ, Κ.Ψ.Υ, Γηροκομεία, κ.α. δομές που σχετίζονται με την Υγεία. Προεκλογική κίνηση σκέφτομαι ( σωστά ), αλλά οκ, σεβαστό και καλοδεχούμενο, ειδικά με την απίστευτη ταλαιπωρία που τραβήξαμε σχεδόν 3 χρόνια όλοι εμείς που εργαζόμαστε στον τομέα της Υγείας. Επόμενη κίνηση να το διαβάσω αναλυτικά ( λογικό). Μου παίρνει περίπου 10 λεπτά να ξεκαθαρίσω σε ποιους απευθύνεται , σε ποιους αφορά και σε τι ποσά αναφέρεται. ( γιατί να χρειάζεται 10λεπτο για την αρχική κατανόηση;), δεν με θεωρώ και χαζή αλλά το προσπερνάω και συνεχίζω την ανάγνωση.

Ολοκληρώνω την ανάγνωση θεωρώντας ότι κάτι μου ξέφυγε και επαναλαμβάνω το διάβασμα πιο προσεκτικά. Τέλος ( όπως το περίμενα ) ΘΥΜΩΝΩ. Εξαιρετικά ελλιπές, επίτηδες μπερδεμένο και μπερδευτικό, και απόλυτα άδικο.

Για να δούμε λοιπόν ποιοι ΔΕΝ περιλαμβάνονται στο επίδομα επικίνδυνης κι ανθυγιεινής εργασίας του Υπουργείου Υγείας . 1/ Νοσοκομειακοί γιατροί, που 3 χρόνια «γονάτισαν» για να κρατηθεί «όρθιο» το Ε.Σ.Υ. 2/ Νοσοκομειακοί Ψυχολόγοι που στήριξαν Ιατρικό, Νοσηλευτικό προσωπικό και ασθενείς. 3/ Νοσοκομειακοί Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές 4/ Νοσοκομειακοί Κοινωνικοί Λειτουργοί που εργάσθηκαν πέρα από τις δυνάμεις τους για να βοηθήσουν στην επικοινωνία συγγενών με τους ασθενείς την περίοδο που οι πρώτοι δεν μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Συγχωρέστε με αν ξεχνάω κάποια ειδικότητα αλλά οι κατηγορίες είναι πολύ μπερδεμένες! Ποιοι το παίρνουν από την άλλη; (δεν κρίνω σωστά η λάθος) Συντηρητές ανελκυστήρων, ψυκτικοί, θερμαστές, ηλεκτρολόγοι-μηχανολόγοι και άλλοι ΑΠΟΛΥΤΑ σχετικοί με το Ε.Σ.Υ.

Δεν θα αναφερθώ προφανώς ότι αυτονόητα το παίρνουν ειδικότητες σε ΤΟΜΥ, Κ.Ψ.Υ., ΚΕΘΕΑ κ.λ.π., ούτε ότι ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ το παίρνουν Νοσοκομειακοί Νοσηλευτές και πολλές σχετικές Νοσοκομειακές Ειδικότητες.

Κλείνοντας αναρωτιέμαι αν πρέπει να θυμώσω τελικά, να λυπηθώ, να απογοητευτώ …… η απλά να μαθω να ψηφίζω σωστά.

Συγγνώμη αν σας κούρασα αλλά αισθάνθηκα ότι έπρεπε το μοιραστώ.

Ακολουθεί η απόφαση:

 

 

 

Θέμα: Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 18 του ν.4354/2015 (Α’ 176)  των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του”.

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α) της παρ.1 του άρθρου 64 του ν.4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεων για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 63).

β)του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, Λειτουργία και Διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

γ)της παρ.3 του άρθρου 13 και της παρ.22 του άρθρου 119 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

δ)των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45). ε)της παρ.2 του άρθρου 5 και της περίπτωση δ΄ της παρ.6 του άρθρου 7 του ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α’ 131).

στ) του άρθρου 77 του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)

2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

ζ)του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α ‘ 143).

η)του άρθρου 18 του Κεφαλαίου Β΄ του ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 45), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

θ)του άρθρου 40 του ν.849/1978 (Α’ 232), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν.2129/1993 (Α΄ 57).

ι)του π.δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

ια)του π.δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

(Α΄121).

ιβ)του π.δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

ιγ)του π.δ.121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148) καθώς και τις οργανικές διατάξεις (Οργανισμοί,

Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας κ.λ.π.) των εποπτευόμενων φορέων.

ιδ)του π.δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

ιε) του π.δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

ιστ)του π.δ.68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

ιζ)του π.δ.85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» (Α’ 232).

ιη)της υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

2. Τις υπό στοιχεία 377/7.10.2021 και 391/13.5.2022 Γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Μεταρρύθμισης Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.

3. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.2665/17.01.2023 Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, από την οποία προκύπτει ότι η παρούσα απόφαση προκαλεί συνολική δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ίδιου Υπουργείου ύψους εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (78.000.000€), η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των οικείων λογαριασμών τον Α.Λ.Ε. 2120120001 του Φ/Ε.Φ 1015/501,901,902,904 – 0000000, εντός των προβλέψεων του εκτελούμενου προϋπολογισμού και των ορίων του Μ.Π.Δ.Σ..

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Καθορίζουμε το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ) του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν.4354/2015 (Α’ 176), ανά χώρο εργασίας, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

α) Κατηγορία πρώτη (Α’) σε διακόσια ευρώ(200€).

Β) Κατηγορία δεύτερη (Β’) σε εκατόν εξήντα πέντε ευρώ (165€).

Γ) Κατηγορία τρίτη (Γ’) σε εκατόν πενήντα (150€).

Δ) Κατηγορία τέταρτη (Δ’) σε εκατόν πέντε (105€).

Ε) Κατηγορία πέμπτη (Ε’) σε εβδομήντα ευρώ (70€).

 

Άρθρο 2

Κατάταξη δικαιούχων του

Υπουργείου Υγείας Ανά Φορέα

1. Στις παρακάτω παραγράφους κατατάσσονται ο υπάλληλοι στις κατηγορίες του άρθρου 1 της παρούσης κατά κατηγορία εκπαίδευσης, κλάδο/ειδικότητα και Υπηρεσία.

2. Υπάλληλοι που απασχολούνται σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας (Κ.Υ.), Κέντρα Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) και στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

(βάσει οργανικών

διατάξεων)

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ.85/2022 (232 Α΄)    

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Νοσηλευτικής ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτικής,

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτικής,

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

Νοσηλευτική  

Α’

ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών Νοσηλευτική Α’
ΔΕ Ανδρών Νοσοκόμων ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών Νοσηλευτική Α’
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών Νοσηλευτική Α’
ΔΕ Πρακτικών

Νοσοκόμων

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών Νοσηλευτική Α’
ΔΕ Επιμελητών Ασθενών ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών Νοσηλευτική Α’
ΔΕ Βοηθών

Αναισθησιολόγων

ΔΕ Βοηθών

Αναισθησιολόγων

ΔΕ Βοηθών

Αναισθησιολόγων

Ιατρική  

Α’

ΔΕ Φυλάκων Ασθενών ΥΕ Βοηθητικού

Υγειονομικού Προσωπικού

ΥΕ Φυλάκων Ασθενών Νοσηλευτική  

Α’

ΥΕ Ειδικότητα

Νοσοκόμων

ΥΕ Βοηθητικού

Υγειονομικού Προσωπικού

ΥΕ Βοηθών Νοσοκόμων –

Φυλάκων Ασθενών

Νοσηλευτική  

Α’

 

ΠΕ, ΤΕ

 

Ραδιολογίας- Ακτινολογίας

 

ΠΕ, ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών

ΠΕ Ακτινολογίας- Ακτινοθεραπείας, ΤΕ Ραδιολογίας-

Ακτινολογίας

 

Ιατρική

 

 

Β’

 

ΠΕ, ΤΕ Μαιευτικής ΠΕ, ΤΕ Μαιευτικής ΠΕ, ΤΕ Μαιευτικής Νοσηλευτική Β’
ΔΕ Πληρωμάτων

Ασθενοφόρων

ΔΕ Πληρωμάτων

Ασθενοφόρων

ΔΕ Πληρωμάτων

Ασθενοφόρων

Νοσηλευτική  

Β’

ΥΕ Ειδικότητα Βοηθών

Θαλάμων

ΥΕ Βοηθητικού

Υγειονομικού Προσωπικού

ΥΕ Βοηθών Θαλάμου Νοσηλευτική  

Β’

ΥΕ Ειδικότητα

Μεταφορέων Ασθενών

ΥΕ Βοηθητικού

Υγειονομικού Προσωπικού

ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών Νοσηλευτική  

Β’

 

ΥΕ

Ειδικότητα Νεκροτόμων- Σαβανωτών-

Αποτεφρωτών

 

ΥΕ Βοηθητικού

Υγειονομικού Προσωπικού

ΥΕ Νεκροτόμων- Σαβανωτών-

Αποτεφρωτών

 

Νοσηλευτική

 

Β’

 

ΠΕ, ΤΕ

 

Οδοντοτεχνιτών

 

ΠΕ, ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών

ΠΕ Οδοντικής Τεχνολογίας,

ΤΕ Οδοντοτεχνιτών

 

Ιατρική

 

Γ’

 

ΠΕ, ΤΕ

 

Ιατρικών Εργαστηρίων

 

ΠΕ, ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών

 

ΠΕ, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

 

Ιατρική

 

 

Γ’

ΠΕ Βιολόγων (Μοριακών

Βιολόγων)

ΠΕ Βιολόγων ΠΕ Βιολόγων Ιατρική Γ’
ΠΕ Βιοχημικών (Χημικών) ΠΕ Βιοχημικών ή

ΠΕ Χημικών

ΠΕ Βιοχημικών ή

ΠΕ Χημικών

Ιατρική Γ’
 

ΠΕ

Χημικών-Βιοχημικών- Βιολόγων ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Βιοχημικών ή

ΠΕ Βιολόγων

ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Βιοχημικών ή

ΠΕ Βιολόγων

 

Ιατρική

 

Γ’

ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών

Εργαστηρίων

ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων Ιατρική  

Γ’

 

ΤΕ

Τεχνολόγων Ιατρικών και Βιολογικών

Εργαστηρίων

 

ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών

 

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

 

Ιατρική

 

Γ’

 

ΤΕ

Ειδικότητα

Τεχνολογίας Ιατρικών

Οργάνων

 

ΤΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

ΤΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων Διοικητική- Τεχνική  

Γ’

 

ΔΕ

Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών

Ακτινολογικών Εργαστηρίων

ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών Ακτινολογικών

Εργαστηρίων

 

Ιατρική

 

Γ’

 

ΔΕ

Χειριστών Ιατρικών Συσκευών ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών

Ακτινολογικών Εργαστηρίων

ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών Ακτινολογικών

Εργαστηρίων

 

Ιατρική

 

Γ’

 

ΔΕ

 

Χειριστών-Εμφανιστών

ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών

Ακτινολογικών Εργαστηρίων

ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών Ακτινολογικών

Εργαστηρίων

 

Ιατρική

 

Γ’

 

ΔΕ

Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών

Εργαστηρίων

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων  

Ιατρική

 

Γ’

 

ΔΕ

Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών

Εργαστηρίων (Παρασκευαστών)

 

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

 

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

 

Ιατρική

 

Γ’

 

ΔΕ

Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

(Παρασκευαστών)

 

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

 

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

 

Ιατρική

 

Γ’

 

ΔΕ

 

Ειδικότητα Θερμαστών

 

ΔΕ Τεχνικού

 

ΔΕ Θερμαστών

 

Διοικητική- Τεχνική

 

Γ’

 

 

ΥΕ

Ειδικότητα Καθαριστών ΥΕ Προσωπικού

Καθαριότητας Εσωτερικών

Χώρων

ΥΕ Προσωπικού

Καθαριότητας Μονάδων

Υγείας

Διοικητική- Τεχνική  

Γ’

ΠΕ,ΤΕ Φυσικοθεραπευτών ΠΕ, ΤΕ Φυσικοθεραπείας ΠΕ, ΤΕ Φυσικοθεραπείας Ιατρική Γ’
ΠΕ, ΤΕ Εργοθεραπευτών ΠΕ, ΤΕ Εργοθεραπείας ΠΕ, ΤΕ Εργοθεραπείας Ιατρική Γ’
ΠΕ, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας ΠΕ Κοινοτικής Υγείας,

ΤΕ Επισκεπτών Υγείας

ΠΕ Κοινοτικής Υγείας,

ΤΕ Επισκεπτών Υγείας

Νοσηλευτική Γ’
 

ΠΕ, ΤΕ

Ειδικότητα

Ηλεκτρολόγων- Μηχανικών

ΠΕ Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

 

Διοικητική- Τεχνική

 

Γ’

 

ΠΕ, ΤΕ

Ειδικότητα

Μηχανολόγων- Μηχανικών

ΠΕ Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολογικών

Εφαρμογών

ΠΕ, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών Διοικητική- Τεχνική  

Γ’

 

ΠΕ

Ειδικότητα Ηλεκτρονικών-

Μηχανικών

ΠΕ Μηχανικών ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Διοικητική- Τεχνική  

Γ’

 

ΠΕ

Ειδικότητα

Μηχανολόγων- Ηλεκτρολόγων

 

ΠΕ Μηχανικών

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή

ΠΕ Μηχανολόγων

Μηχανικών

 

Διοικητική- Τεχνική

 

Γ’

ΠΕ Ακτινοφυσικής ΠΕ Ακτινοφυσικών ΠΕ Ακτινοφυσικών Ιατρική Γ’
ΠΕ Φυσικών ΠΕ Ακτινοφυσικών ΠΕ Ακτινοφυσικών Ιατρική Γ’
ΠΕ Φυσικών Ιατρικής ΠΕ Ακτινοφυσικών ΠΕ Ακτινοφυσικών Ιατρική Γ’
 

ΠΕ

Φυσικών-

Ακτινοφυσικής

Ιατρικής

 

ΠΕ Ακτινοφυσικών

 

ΠΕ Ακτινοφυσικών

 

Ιατρική

 

Γ’

ΠΕ Νοσοκομειακών

Φαρμακοποιών

ΠΕ Φαρμακευτικής ΠΕ Νοσοκομειακών

Φαρμακοποιών ΕΣΥ

Ιατρική Γ’
ΠΕ Φαρμακοποιών ΠΕ Φαρμακευτικής ΠΕ Φαρμακοποιών Ιατρική Γ’
 

ΠΕ

Εκπαίδευσης και

Αγωγής Προσχολικής

Ηλικίας

 

ΠΕ Νηπιαγωγών

 

ΠΕ Νηπιαγωγών

 

Νοσηλευτική

 

Γ’

 

ΤΕ, ΔΕ

Ειδικότητα Εργοδηγών-

Ηλεκτρολόγων

ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών,

ΔΕ Τεχνικού

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

Διοικητική- Τεχνική  

Γ’

 

ΤΕ, ΔΕ

Ειδικότητα Ηλεκτρολόγων ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών,

ΔΕ Τεχνικού

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

Διοικητική- Τεχνική  

Γ’

 

ΤΕ, ΔΕ

Ειδικότητα

Ηλεκτρολόγων- Ηλεκτροτεχνιτών

ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών,

ΔΕ Τεχνικού

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,

ΔΕ Ηλεκτρολόγων ή

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών

 

Διοικητική- Τεχνική

 

Γ’

 

ΤΕ, ΔΕ

Ειδικότητα

Ηλεκτροτεχνιτών

ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών,

ΔΕ Τεχνικού

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών

Διοικητική- Τεχνική  

Γ’

 

ΤΕ, ΔΕ

Ειδικότητα Τεχνολόγων

Ηλεκτρολόγων

ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών,

ΔΕ Τεχνικού

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

Διοικητική- Τεχνική  

Γ’

 

ΤΕ

Ειδικότητα

Υπομηχανικών-

Ηλεκτρολόγων

ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Διοικητική- Τεχνική  

Γ’

 

ΤΕ

Τεχνικών

Ηλεκτρολόγων- Ηλεκτρονικών

 

ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Διοικητική- Τεχνική  

Γ’

 

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης

Παιδικής Ηλικίας

ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης

Παιδικής Ηλικίας

Νοσηλευτική Γ’
ΤΕ Ειδικών Θεραπευτών ΤΕ Ειδικών Θεραπευτών ΤΕ Ειδικών Θεραπευτών Νοσηλευτική Γ’
ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων ΔΕ Βοηθών

Βρεφονηπιοκόμων

ΔΕ Βοηθών

Βρεφονηπιοκόμων

Νοσηλευτική Γ’
ΔΕ Βρεφοκόμων-

Παιδοκόμων

ΔΕ Βοηθών

Βρεφονηπιοκόμων

ΔΕ Βοηθών

Βρεφονηπιοκόμων

Νοσηλευτική Γ’
ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου Ιατρική Γ’
ΔΕ Βοηθών

Φυσικοθεραπείας

ΔΕ Βοηθών

Φυσικοθεραπευτών

ΔΕ Βοηθών

Φυσικοθεραπευτών

Ιατρική Γ’
ΔΕ Ειδικότητα

Θερμοϋδραυλικών

ΔΕ Τεχνικού ΔΕ Υδραυλικών Διοικητική-

Τεχνική

Γ’
ΔΕ Ειδικότητα

Υδραυλικών

ΔΕ Τεχνικού ΔΕ Υδραυλικών Διοικητική-

Τεχνική

Γ’
 

ΔΕ

Ειδικότητα

Κλιβανιστών-

Αποστειρωτών-

Απολυμαντών

ΔΕ Κλιβανιστών – Απολυμαντών –

Αποστειρωτών

ΔΕ Κλιβανιστών – Απολυμαντών –

Αποστειρωτών

 

Διοικητική- Τεχνική

 

Γ’

ΔΕ Ειδικότητα Τεχνικών

Ιατρικών Αερίων

ΔΕ Τεχνικού ΔΕ Τεχνικών Ιατρικών

Αερίων

Διοικητική-

Τεχνική

Γ’
ΔΕ Ειδικότητα Ψυκτικών ΔΕ Τεχνικού ΔΕ Ψυκτικών Διοικητική-

Τεχνική

Γ’
ΥΕ Εργατών ΥΕ Εργατών Γενικών

Καθηκόντων

ΥΕ Εργατών Γενικών

Καθηκόντων

Διοικητική-

Τεχνική

Γ’
ΤΕ Εποπτών Δημόσιας

Υγείας

ΤΕ Εποπτών Δημόσιας

Υγείας

ΤΕ Εποπτών Δημόσιας

Υγείας

Ιατρική Δ’
ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής ΤΕ Εποπτών Δημόσιας

Υγείας

ΤΕ Εποπτών Δημόσιας

Υγείας

Ιατρική Δ’
ΥΕ Ειδικότητα Πλυντών ΥΕ Εργατών Ειδικών

Καθηκόντων

ΥΕ Πλυντών-Σιδερωτών Διοικητική-

Τεχνική

Δ’
 

ΥΕ

Ειδικότητα Πρεσαδόρων-

Σιδερωτών

ΥΕ Εργατών Ειδικών Καθηκόντων  

ΥΕ Πλυντών-Σιδερωτών

Διοικητική- Τεχνική Δ’
ΥΕ Ειδικότητα Ταξινόμων

Ιματισμού

ΥΕ Εργατών Ειδικών

Καθηκόντων

ΥΕ Ιματισμού Διοικητική-

Τεχνική

Δ’
 

 

 

 

ΤΕ, ΔΕ

 

 

 

 

Ηλεκτρονικών Τεχνιτών

 

 

 

ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών,

ΔΕ Τεχνικού

ΤΕ Αυτοματισμού ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΤΕ Ηλεκτρονικών ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΔΕ Ηλεκτρονικών

 

 

 

 

Διοικητική- Τεχνική

 

 

 

 

Ε’

 

 

 

 

 

ΤΕ, ΔΕ

 

 

 

 

 

Ηλεκτρονικών Τεχνικών

 

 

 

 

ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών,

ΔΕ Τεχνικού

ΤΕ Αυτοματισμού ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΤΕ Ηλεκτρονικών ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ Τεχνικού Ασφαλείας

ΔΕ Ηλεκτρονικών

 

 

 

 

 

Διοικητική- Τεχνική

 

 

 

 

 

Ε’

 

 

 

ΔΕ

 

Συντηρητών

Ανελκυστήρων

 

 

ΔΕ Τεχνικού

 

ΔΕ Αυτοματισμών ΔΕ Μηχανολόγων

 

Διοικητική- Τεχνική

 

 

Ε’

 

ΔΕ

Συντηρητών

Αναπνευστικών Μηχανημάτων

 

ΔΕ Τεχνικού

ΔΕ Τεχνικών Ιατρικών Αερίων Διοικητική- Τεχνική  

Ε’

 

ΥΕ

 

Βοηθών Μαγείρων

 

ΥΕ Προσωπικού Εστίασης

ΥΕ Προσωπικού Μαγειρείων Διοικητική- Τεχνική  

Ε’

 

ΥΕ

Τραπεζοκόμων- Σερβιτόρων  

ΥΕ Προσωπικού Εστίασης

 

ΥΕ Τραπεζοκόμων ΥΕ Σερβιτόρων

Διοικητική- Τεχνική  

Ε’

 

ΥΕ

 

Λαντζέρηδων

 

ΥΕ Προσωπικού Εστίασης

ΥΕ Πλυντών Σκευών Μαγειρείων Διοικητική- Τεχνική  

Ε’

 

 

 

 

 

 

 1. Υπάλληλοι που απασχολούνται στα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία, τα Ειδικά Κέντρα Υγείας των Δ.Υ.ΠΕ. και στις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.).

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

(βάσει οργανικών

διατάξεων)

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ.85/2022 (232 Α΄) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Νοσηλευτικής ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτικής,

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτικής,

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

Α’
ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών Α’
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών Α’
ΔΕ Πρακτικών Νοσοκόμων ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών Α’
ΔΕ Φυλάκων Ασθενών ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού

Προσωπικού

ΥΕ Φυλάκων Ασθενών  

Α’

ΥΕ Ειδικότητα Νοσοκόμων ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού

Προσωπικού

ΥΕ Βοηθών Νοσοκόμων-

Φυλάκων Ασθενών

Α’
ΔΕ Βοηθών Αναισθησιολόγων ΔΕ Βοηθών Αναισθησιολόγων ΔΕ Βοηθών Αναισθησιολόγων Β’
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων ΔΕ Πληρωμάτων

Ασθενοφόρων

ΔΕ Πληρωμάτων

Ασθενοφόρων

Β’
ΥΕ Ειδικότητα Μεταφορέων Ασθενών ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών Β’
ΠΕ, ΤΕ Μαιευτικής ΠΕ, ΤΕ Μαιευτικής ΠΕ, ΤΕ Μαιευτικής Γ’
 

ΠΕ, ΤΕ

 

Ραδιολογίας-Ακτινολογίας

ΠΕ, ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών ΠΕ Ακτινολογίας- Ακτινοθεραπείας,

ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας

Γ’
ΥΕ Ειδικότητα Βοηθών Θαλάμων ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού

Προσωπικού

ΥΕ Βοηθών Θαλάμου Γ’
ΥΕ Ειδικότητα Νεκροτόμων-

Σαβανωτών-Αποτεφρωτών

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ΥΕ Νεκροτόμων-Σαβανωτών- Αποτεφρωτών Γ’
ΠΕ, ΤΕ Φυσικοθεραπευτών ΠΕ, ΤΕ Φυσικοθεραπείας ΠΕ, ΤΕ Φυσικοθεραπείας Γ’

 

ΠΕ, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας ΠΕ Κοινοτικής Υγείας, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας ΠΕ Κοινοτικής Υγείας, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας Γ’
ΠΕ, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων ΠΕ, ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών ΠΕ, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων Γ’
ΠΕ Βιολόγων (Μοριακών Βιολόγων) ΠΕ Βιολόγων ΠΕ Βιολόγων Γ’
ΠΕ Βιοχημικών (Χημικών) ΠΕ Βιοχημικών ή

ΠΕ Χημικών

ΠΕ Βιοχημικών ή

ΠΕ Χημικών

Γ’
 

ΠΕ

Χημικών-Βιοχημικών- Βιολόγων ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Βιοχημικών ή

ΠΕ Βιολόγων

ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Βιοχημικών ή

ΠΕ Βιολόγων

 

Γ’

ΠΕ Φυσικών-Ακτινοφυσικής Ιατρικής ΠΕ Ακτινοφυσικών ΠΕ Ακτινοφυσικών Γ’
ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων Γ’
ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων Γ’
ΤΕ Ειδικότητα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων ΤΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων Γ’
 

ΔΕ

Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

(Παρασκευαστών)

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων  

Γ’

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και

Βιολογικών Εργαστηρίων

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Γ’
 

ΔΕ

Βοηθών Ιατρικών και

Βιολογικών Εργαστηρίων

(Παρασκευαστών)

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων  

Γ’

ΔΕ Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών

Ακτινολογικών Εργαστηρίων

Γ’
ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

(Χειριστών-Εμφανιστών)

ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών

Ακτινολογικών Εργαστηρίων

ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών

Ακτινολογικών Εργαστηρίων

Γ’
ΔΕ Ειδικότητα Θερμαστών ΔΕ Τεχνικού ΔΕ Θερμαστών Γ’
ΔΕ Ειδικότητα Ψυκτικών ΔΕ Τεχνικού ΔΕ Ψυκτικών Γ’
 

ΥΕ

 

Ειδικότητα Καθαριστών

ΥΕ Προσωπικού

Καθαριότητας Εσωτερικών

Χώρων

ΥΕ Προσωπικού

Καθαριότητας Μονάδων

Υγείας

 

Γ’

 

 

 

 

ΤΕ, ΔΕ

 

 

 

Ηλεκτρονικών Τεχνιτών

 

 

 

ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΔΕ Τεχνικού

ΤΕ Αυτοματισμού ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΤΕ Ηλεκτρονικών ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΔΕ Ηλεκτρονικών

 

 

 

Ε’

 

 

 

 

 

ΤΕ, ΔΕ

 

 

 

 

 

Ηλεκτρονικών Τεχνικών

 

 

 

 

ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΔΕ Τεχνικού

ΤΕ Αυτοματισμού ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΤΕ Ηλεκτρονικών ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΤΕ Τεχνικού Ασφαλείας ΔΕ Ηλεκτρονικών

 

 

 

Ε’

 

 

ΤΕ, ΔΕ

 

Ειδικότητα Ηλεκτροτεχνιτών

ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΔΕ Τεχνικού ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών  

 

Ε’

ΥΕ Βοηθών Μαγείρων ΥΕ Προσωπικού Εστίασης ΥΕ Προσωπικού Μαγειρείων Ε’

 

 1. Υπάλληλοι που απασχολούνται στην Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Υγείας
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

(βάσει οργανικών διατάξεων)

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ.85/2022 (232 Α΄) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
 

ΥΕ

 

Προσωπικό Καθαριότητας

ΥΕ Προσωπικού

Καθαριότητας Εσωτερικών

Χώρων

ΥΕ Προσωπικού

Καθαριότητας Εσωτερικών

Χώρων

 

Γ’

 

 1. Υπάλληλοι που απασχολούνται στην Ανώνυμη Εταιρία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.)

 

Α. ΔΡΑΣΗ Προ.Κε. Κ.Α.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

(βάσει οργανικών

διατάξεων)

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ.85/2022 (232 Α΄) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτικής ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτικής ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτικής Α’
ΠΕ Ιατρών ΠΕ Ιατρών ΠΕ Ιατρών Γ’
ΠΕ Βιολόγων ΠΕ Βιολόγων ΠΕ Βιολόγων Γ’
ΠΕ Βιοχημικών ΠΕ Βιοχημικών ΠΕ Βιοχημικών Γ’
ΠΕ, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ, ΤΕ Κοινωνικών

Λειτουργών

Γ’
ΠΕ Οδοντιατρικής ΠΕ Οδοντιατρικής ΠΕ Οδοντιάτρων Γ’
ΠΕ Φαρμακοποιών ΠΕ Φαρμακευτικής ΠΕ Φαρμακοποιών Γ’
ΠΕ Ψυχιατρικής ΠΕ Ιατρών ΠΕ Ψυχιάτρων Γ’
ΤΕ Επισκεπτών Υγείας ΤΕ Επισκεπτών Υγείας ΤΕ Επισκεπτών Υγείας Γ’

 

Β. Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης Αποθεραπείας Κερατέας- «Κ.ΠΡΙΦΤΗΣ»

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

(βάσει οργανικών

διατάξεων)

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ.85/2022 (232 Α΄) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτικής ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτικής ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτικής Γ’
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών Γ’
ΠΕ Ψυχιάτρων ΠΕ Ιατρών ΠΕ Ψυχιάτρων Γ’
ΠΕ Ακτινοφυσικής-Φυσικής ΠΕ Ακτινοφυσικών ΠΕ Ακτινοφυσικών Γ’
ΤΕ Μαιών ΤΕ Μαιευτικής ΤΕ Μαιευτικής Γ’
ΤΕ Ραδιολόγων-Ακτινολόγων ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας Γ’
ΤΕ Φυσικοθεραπευτών ΤΕ Φυσικοθεραπείας ΤΕ Φυσικοθεραπείας Γ’
ΤΕ Εργοθεραπευτών ΤΕ Εργοθεραπείας ΤΕ Εργοθεραπείας Γ’
ΥΕ Βοηθών Θαλάμων ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού

Προσωπικού

ΥΕ Βοηθών Θαλάμου Γ’
ΥΕ Τραυματιοφορέων ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού

Προσωπικού

ΥΕ Τραυματιοφορέων Γ’
ΠΕ Βιολόγων-Βιοχημικών ΠΕ Βιολόγων ή

ΠΕ Βιοχημικών

ΠΕ Βιολόγων ή

ΠΕ Βιοχημικών

Δ’
ΤΕ Επισκεπτών Υγείας ΤΕ Επισκεπτών Υγείας ΤΕ Επισκεπτών Υγείας Δ’
ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών

Εργαστηρίων

ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων Δ’
ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και

Βιολογικών Εργαστηρίων

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και

Βιολογικών Εργαστηρίων

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και

Βιολογικών Εργαστηρίων

Δ’
ΔΕ Χειριστών Ιατρικών

Συσκευών/Μηχανημάτων

ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών

Ακτινολογικών Εργαστηρίων

ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών

Ακτινολογικών Εργαστηρίων

Δ’

 

Γ. Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

(βάσει οργανικών

διατάξεων)

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ.85/2022 (232 Α΄) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτικής ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτικής ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτικής Γ’
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών Γ’
ΤΕ Μαιών ΤΕ Μαιευτικής ΤΕ Μαιευτικής Γ’
ΤΕ Ραδιολόγων-Ακτινολόγων ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας Γ’
ΤΕ Φυσικοθεραπευτών ΤΕ Φυσικοθεραπείας ΤΕ Φυσικοθεραπείας Γ’
ΤΕ Εργοθεραπευτών ΤΕ Εργοθεραπείας ΤΕ Εργοθεραπείας Γ’
ΥΕ Βοηθών Θαλάμων ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού

Προσωπικού

ΥΕ Βοηθών Θαλάμου Γ’
ΥΕ Τραυματιοφορέων ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού

Προσωπικού

ΥΕ Τραυματιοφορέων Γ’
ΠΕ Βιολόγων-Βιοχημικών ΠΕ Βιολόγων ή

ΠΕ Βιοχημικών

ΠΕ Βιολόγων ή

ΠΕ Βιοχημικών

Δ’
ΤΕ Επισκεπτών Υγείας ΤΕ Επισκεπτών Υγείας ΤΕ Επισκεπτών Υγείας Δ’
ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών

Εργαστηρίων

ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων Δ’
ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και

Βιολογικών Εργαστηρίων

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και

Βιολογικών Εργαστηρίων

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και

Βιολογικών Εργαστηρίων

Δ’
ΔΕ Χειριστών Ιατρικών

Συσκευών/Μηχανημάτων

ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών

Ακτινολογικών Εργαστηρίων

ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών

Ακτινολογικών Εργαστηρίων

Δ’

 

 1. Υπάλληλοι που απασχολούνται στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

(βάσει οργανικών

διατάξεων)

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ.85/2022 (232 Α΄) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
 

ΠΕ

Χημείας-Βιοχημείας- Βιολογίας ΠΕ Χημικών ή

ΠΕ Βιοχημικών ή ΠΕ Βιολόγων

ΠΕ Χημικών ή

ΠΕ Βιοχημικών ή ΠΕ Βιολόγων

 

Γ’

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων Γ’
ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών

Ακτινολογικών Εργαστηρίων

ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών

Ακτινολογικών Εργαστηρίων

Γ’
ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και

Βιολογικών Εργαστηρίων

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και

Βιολογικών Εργαστηρίων

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και

Βιολογικών Εργαστηρίων

Γ’
 

ΤΕ, ΔΕ

 

Ειδικότητα Ηλεκτρολόγων

ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΔΕ Τεχνικού ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

 

 

Γ’

ΤΕ Επισκεπτών Υγείας ΤΕ Επισκεπτών Υγείας ΤΕ Επισκεπτών Υγείας Γ’
ΤΕ Νοσηλευτών ΤΕ Νοσηλευτικής ΤΕ Νοσηλευτικής Γ’
ΔΕ Οδηγών ΔΕ Οδηγών ΔΕ Οδηγών Γ’
ΔΕ Ειδικότητα Ψυκτικών ΔΕ Τεχνικού ΔΕ Ψυκτικών Γ’
ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών

Εργατών

ΥΕ Εργατών Γενικών

Καθηκόντων

ΥΕ Εργατών Γενικών

Καθηκόντων

Γ’
 

ΥΕ

Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας ΥΕ Προσωπικού

Καθαριότητας Εσωτερικών

Χώρων

ΥΕ Προσωπικού

Καθαριότητας Μονάδων

Υγείας

 

Γ’

 

 1. Υπάλληλοι που απασχολούνται στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (Ε.Κ.Α.)
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

(βάσει οργανικών διατάξεων)

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ.85/2022 (232 Α΄) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΥΕ Ειδικότητα Νοσοκόμων ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού

Προσωπικού

ΥΕ Βοηθών Νοσοκόμων –

Φυλάκων Ασθενών

Α’
ΥΕ Ειδικότητα Μεταφορέων

Ασθενών

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού

Προσωπικού

ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών Β’
ΤΕ Φυσικοθεραπείας ΤΕ Φυσικοθεραπείας ΤΕ Φυσικοθεραπείας Γ’
ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και

Βιολογικών Εργαστηρίων

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και

Βιολογικών Εργαστηρίων

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και

Βιολογικών Εργαστηρίων

Γ’
ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας

Ηλεκτρολόγων

ΔΕ Τεχνικού ΔΕ Ηλεκτρολόγων Γ’

 

 1. Υπάλληλοι που απασχολούνται στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

(βάσει οργανικών

διατάξεων)

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ.85/2022 (232 Α΄) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων ΔΕ Πληρωμάτων

Ασθενοφόρων

ΔΕ Πληρωμάτων

Ασθενοφόρων (ΕΚΑΒ)

Α’
ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτικής ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτικής ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτικής Β’
 

ΥΕ

 

Προσωπικό Καθαριότητας

ΥΕ Προσωπικού

Καθαριότητας Εσωτερικών

Χώρων

ΥΕ Προσωπικού

Καθαριότητας Μονάδων

Υγείας

 

 

Γ’

ΔΕ Ειδικότητα Μηχανικών

Αυτοκινήτων

ΔΕ Τεχνικού ΔΕ Μηχανοτεχνιτών

Οχημάτων

Δ’
 

ΔΕ

 

Τεχνικού Αμαξωμάτων

 

ΔΕ Τεχνικού

 

ΔΕ Αμαξωμάτων (Φανοποιών)

 

Ε’

 

 1. Υπάλληλοι που απασχολούνται στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.)
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

(βάσει οργανικών διατάξεων)

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ.85/2022 (232 Α΄) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτικής ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτικής ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτικής Α’
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών Α’
ΔΕ, ΥΕ Τεχνικών Ειδικής Αγωγής ΔΕ,ΥΕ Τεχνικών Ειδικής

Αγωγής

ΔΕ,ΥΕ Τεχνικών Ειδικής

Αγωγής

Γ’
ΠΕ, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ, ΤΕ Κοινωνικών

Λειτουργών

Δ’
ΠΕ Παιδοψυχιάτρων ΠΕ Ιατρών ΠΕ Παιδοψυχιάτρων Δ’
ΠΕ Ψυχιάτρων ΠΕ Ιατρών ΠΕ Ψυχιάτρων Δ’
ΠΕ Ψυχολόγων ΠΕ Ψυχολόγων ΠΕ Ψυχολόγων Δ’

 

 1. Υπάλληλοι που απασχολούνται στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

(βάσει οργανικών διατάξεων)

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ.85/2022 (232 Α΄) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΕ Ιατρών Παιδιάτρων ΠΕ Ιατρών ΠΕ Παιδιάτρων Δ’
ΠΕ Νοσηλευτικής ΠΕ Νοσηλευτικής ΠΕ Νοσηλευτικής Δ’

 

 1. Υπάλληλοι που απασχολούνται στον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

(βάσει οργανικών

διατάξεων)

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ.85/2022 (232 Α΄) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΕ,ΤΕ Θεραπευτών ΠΕ,ΤΕ Θεραπευτών ΠΕ,ΤΕ Θεραπευτών Γ’

 

ΔΕ Ειδικών Θεραπευτών ΔΕ Ειδικών Θεραπευτών ΔΕ Ειδικών Θεραπευτών Γ’
ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτών ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτικής ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτικής Γ’
ΠΕ Ιατρών ΠΕ Ιατρών ΠΕ Ιατρών Γ’
ΠΕ Φαρμακοποιών ΠΕ Φαρμακευτικής ΠΕ Φαρμακοποιών Γ’
ΠΕ Ψυχιάτρων ΠΕ Ιατρών ΠΕ Ψυχιάτρων Γ’
ΠΕ Ψυχολόγων ΠΕ Ψυχολόγων ΠΕ Ψυχολόγων Γ’
 

ΤΕ, ΔΕ

 

Παρασκευαστών

ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών,

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και

Βιολογικών Εργαστηρίων

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων  

Γ’

ΠΕ Κοινωνιολόγων ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών ΠΕ Κοινωνιολόγων Δ’
ΠΕ, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ, ΤΕ Κοινωνικής

Εργασίας

ΠΕ, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών Δ΄

 

 1. Υπάλληλοι που απασχολούνται στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

(βάσει οργανικών διατάξεων)

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ.85/2022 (232 Α΄) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Εργαζόμενοι Κλάδου Θεραπείας
ΠΕ Ιατρών ΠΕ Ιατρών ΠΕ Ιατρών Γ’
ΠΕ Ψυχιάτρων ΠΕ Ιατρών ΠΕ Ψυχιάτρων Γ’
ΤΕ Νοσηλευτών ΤΕ Νοσηλευτικής ΤΕ Νοσηλευτικής Γ’
ΤΕ Εργοθεραπευτών ΤΕ Εργοθεραπείας ΤΕ Εργοθεραπείας Γ’
ΔΕ Ειδικών Θεραπευτών ΔΕ Ειδικών Θεραπευτών ΔΕ Ειδικών Θεραπευτών Γ’
ΠΕ, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ, ΤΕ Κοινωνικής

Εργασίας

ΠΕ, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών Δ’
ΠΕ Συμβούλων Ψυχικής Υγείας ΠΕ Συμβούλων Ψυχικής

Υγείας

ΠΕ Συμβούλων Ψυχικής Υγείας Δ’
ΠΕ Ψυχολόγων ΠΕ Ψυχολόγων ΠΕ Ψυχολόγων Δ’
ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης και

Κοινωνικής Πολιτικής

Δ’
ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπολόγων ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών ΠΕ Κοινωνιολόγων Δ’
ΠΕ Κοινωνιολόγων ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών ΠΕ Κοινωνιολόγων Δ’
ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών Δ’

 

 1. Υπάλληλοι που απασχολούνται στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

(βάσει οργανικών

διατάξεων)

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ.85/2022 (232 Α΄) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΕ Ιατρών ΠΕ Ιατρών ΠΕ Ιατρών Γ’
ΠΕ Βιολόγων ΠΕ Βιολόγων ΠΕ Βιολόγων Γ’
ΠΕ Χημικών ΠΕ Χημικών ΠΕ Χημικών Γ’
ΠΕ Χημικών-Μηχανικών ΠΕ Μηχανικών ΠΕ Χημικών Μηχανικών Γ’
ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών

Εργαστηρίων

ΤΕ Βιοϊατρικών

Επιστημών

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων Γ’
ΔΕ Παρασκευαστών ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και

Βιολογικών Εργαστηρίων

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και

Βιολογικών Εργαστηρίων

Γ’

 

 1. Οι υπάλληλοι της ειδικότητας «Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων» ή με βάση το Παράρτημα Β΄ του Π.Δ.85/2022 (232 Α’ ) τουκλάδου ΥΕ Φυλάκων, ειδικότητας ΥΕ Φυλάκων Νυχτοφυλάκων που απασχολούνται κατά πάγιο τρόπο αποκλειστικά σε κυλιόμενες νυχτερινές βάρδιες, εντάσσονται στην τρίτη κατηγορία επιδόματος.

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):

 1. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών Χαριλάου Τρικούπη 6-10

Τ.Κ. 106 79 – Αθήνα

 1. Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
 2. Εθνικό Τυπογραφείο (για τη δημοσίευση)
 3. Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού & Οργάνωσης.
 4. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
 5. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
 6. Γραφείο Υπουργού Υγείας
 7. Γραφείο Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
 8. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής / Γ.Λ.Κ.
 9. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού

Άρθρο 3

Γενικές Ρυθμίσεις

 

Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους, στους κλάδους, στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του.

Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά μετακίνηση, απόσπαση, μετάταξη, μετάθεση, διάθεση) από τα καθήκοντα, τις θέσεις, τις συνθήκες εργασίας, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου.
Το ανωτέρω επίδομα δεν καταβάλλεται σε προσωπικό που ασκεί αποκλειστικά διοικητικής φύσεως καθήκοντα.

Σε περίπτωση που ανατίθενται στο υπάλληλο καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας σύμφωνα με το άρθρο 30 τουν.3528/2007, και τα καθήκοντα αυτά δε δικαιολογούν την καταβολή του επιδόματος, το επίδομα παύει να καταβάλλεται, από την ανάληψη των νέων καθηκόντων. Σε περίπτωση που στον υπάλληλο ανατίθεται η άσκηση καθηκόντων άλλου κλάδου ή ειδικότητας σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις και η άσκηση αυτών των καθηκόντων δικαιολογεί την καταβολή επιδόματος, το επίδομα καταβάλλεται για όσο χρόνο προβλέπεται η νόμιμη ανάθεση των καθηκόντων.

Σε περίπτωση μείωσης των ωρών εργασίας το επίδομα συμπεριλαμβάνεται στην αναλογική μείωση των αποδοχών του υπαλλήλου σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ.1Α του ν.3528/2007 και τις κείμενες διατάξεις.

Το επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται για όσο διάστημα οι δικαιούχοι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες(όπως ενδεικτικά κανονικές, ειδικές, άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως οκτώ (8) ημέρες κατ’ έτος, καθώς και αναρρωτική άδεια που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς φορέων κοινωνικής ασφάλισης και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά (εισαγωγή, εξιτήριο, σχετικές γνωματεύσεις).

Εάν ο υπάλληλος τελεί σε συνδικαλιστική άδεια, το επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται. Στις περιπτώσεις όμως που η συνδικαλιστική άδεια χορηγείται στους υπαλλήλους καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους ως μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων με πλήρη απαλλαγή καθηκόντων τους το επίδομα παύει να καταβάλλεται ισοχρόνως.
Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση.
Ενδεχόμενες αυξήσεις ή μειώσεις του επιδόματος σε σχέση με το ήδη καταβαλλόμενο κατά την 1.2023 δεν επηρεάζουν το ύψος τυχόν προσωπικής διαφοράς που καταβάλλεται στον δικαιούχο.

Στις περιπτώσεις που, βάσει της παρούσας απόφασης, προβλέπεται καταβολή χαμηλότερου επιδόματος σε σχέση με το νομίμως καταβαλλόμενο επίδομα κατά την 1.2023, τα επιπλέον ήδη καταβληθέντα ποσά, κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της παρούσης και μέχρι την εφαρμογή της, αλλά όχι πέραν της 31.3.2023, δεν αναζητούνται.
Στις περιπτώσεις, που βάσει της παρούσας απόφασης, προβλέπεται καταβολή υψηλότερου επιδόματος σε σχέση με το νομίμως καταβαλλόμενο επίδομα κατά την 1.2023, η προκύπτουσα διαφορά θα καταβληθεί στο ακέραιο.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται κατά το μέρος που αντίκεινται σε αυτήν:

α) η αριθμ.οικ.2/16519/0022/24.2.2012 (Β’ 465) κ.υ.α και κάθε άλλη Υπουργική απόφαση που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας,

β) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, ρήτρα ή όρος συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατομικής σύμβασης εργασίας ή συμφωνίας, που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.2023. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής / Τμήμα Γ΄