FF: Σωρεία αστερίσκων από τον έλεγχο και της χρήσης 2018

Speedynews.gr

Η ταχύτητα στην ενημέρωση


Οικονομία

FF: Σωρεία αστερίσκων από τον έλεγχο και της χρήσης 2018

FF: Σωρεία αστερίσκων από τον έλεγχο και της χρήσης 2018ΑΠΕ-ΜΠΕ/Παντελής Σαίτας

Αρνητική γνώμη για τις οικονομικές καταστάσεις 2018 της Folli Follie εξέδωσε η PwC, ο έλεγχος της οποίας στα πεπραγμένα της εταιρείας κατά την επίμαχη χρήση αποκαλύπτει σωρεία αδυναμιών, λαθών και παραλείψεων από ένα μη αξιόπιστο σύστημα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ακόμη και μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου στον όμιλο (τον Μάϊο του 2018).

Η ελεγκτική εταιρεία στο 14σέλιδο πόρισμα της σημειώνει μεταξύ άλλων ότι οι οικονομικές καταστάσεις δεν παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την εταιρική και ενοποιημένη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας και του ομίλου, την εταιρική και ενοποιημένη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις εταιρικές και ενοποιημένες ταμειακές τους ροές, για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις κανονιστικές απαιτήσεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 (όπως έχει αντικατασταθεί από 1/1/2019 από τον Ν.4548/2018).

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας αλλά οι δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και έως σήμερα ο όμιλος δεν έχει έρθει σε συμφωνία με τους δανειστές του για αναδιάρθρωση του υφιστάμενου χρέους, ενώ δεν έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από άλλα μέρη. Κατά το α’ εξάμηνο του 2020 η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού και ο επιβληθείς περιορισμός των μετακινήσεων του καταναλωτικού κοινού, καθώς και οι επιβληθέντες περιορισμοί στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, οδήγησε σε περαιτέρω συρρίκνωση της ρευστότητας της εταιρείας. Με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που τέθηκαν υπόψη της PwC, η ελεγκτική εταιρεία εκτιμά ότι η εταιρεία και ο όμιλος, δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητά τους.

Η εταιρεία έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα λειτουργικής αναδιάρθρωσης, με σκοπό την αίτηση υπαγωγής της στις διατάξεις του άρθρου 106β του Ν.3588/2007. Εντούτοις στο παρόν στάδιο υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα που εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας και του ομίλου να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις δραστηριότητες τους. Ως εκ τούτου δεν τεκμηριώνεται η εκτίμηση και η συνεπακόλουθη απόφαση της διοίκησης σχετικά με τον τρόπο σύνταξης και παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ημιτελής ο έλεγχος της A&M

Η PwC κάνει λόγο στην έκθεσή της για μη αξιόπιστο σύστημα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σημειώνοντας ότι δεν ολοκληρώθηκε το έργο που είχε ανατεθεί στην εταιρεία Alvarez & Marsal για τις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου στην Ασία, το οποίο περιελάμβανε μεταξύ άλλων τη διερεύνηση των γεγονότων που είχαν οδηγήσει στη σύνταξη και δημοσίευση εσφαλμένων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017. Ως εκ τούτου, η διοίκηση του ομίλου δεν γνωρίζει τις αιτίες που έχουν οδηγήσει στην παραποίηση ή στην απόκρυψη οικονομικών στοιχείων, ποια πρόσωπα έδιναν τις σχετικές εντολές και ποια ήταν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στη διάπραξη αυτών των πράξεων. Χωρίς την ολοκλήρωση της διερεύνησης αυτής υπάρχει εγγενής αδυναμία εφαρμογής των κατάλληλων δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που θα επέτρεπαν στη Διοίκηση να έχει επαρκή και αξιόπιστα δεδομένα ώστε να καταρτίσει τις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις απαλλαγμένες από ουσιώδη σφάλματα, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Όπως αναφέρεται, με την υπ’ αριθμόν 2893/21/11/2018 απόφαση το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά από αίτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διέταξε την PwC να διενεργήσει έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των θυγατρικών της για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017. Ο εν λόγω διαχειριστικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και τα όποια ευρήματα του δεν έχουν απεικονιστεί στα λογιστικά αρχεία της εταιρείας και των θυγατρικών της μέχρι σήμερα.

Οι θυγατρικές

Επίσης η διοίκηση συνέταξε τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παραλείποντας την ενοποίηση των θυγατρικών εταιρειών Links of London (International) Ltd, Links (London) Limited, Links of London Com Ltd (UK), Links of London Inc (USA), Links of London Japan Co Ltd, Links of London (Asia) Ltd, Juicy Couture Ireland Ltd, Strenaby Finance Ltd, Juicy Couture Europe Ltd, Folli Follie UK LTD και της Qivos S.A.. Επίσης δεν ενοποιήθηκε με τη μέθοδο της καθαρής θέσης η συμμετοχή της εταιρείας στην Μαρίνα Μυτιλήνης. Οι παραλείψεις αυτές συνιστούν ουσιώδη παρέκκλιση από τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ.

Διόρθωση λαθών

Η διοίκηση συνέταξε τις αναθεωρημένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017, βασιζόμενη εν μέρει στα ευρήματα του ημιτελούς ελέγχου της Alvarez & Marsal. Εντούτοις δεν κατέστη εφικτό να γίνει από τη διοίκηση αναδρομικά πλήρης διόρθωση των λαθών στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ως εκ τούτου οι εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις ταμειακών ροών της προηγούμενης χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 είναι επίσης εσφαλμένες. Από τις ελεγκτικές διαδικασίες που κατέστη δυνατό να ολοκληρώσει η PwC για τις χρήσεις 2017 και 2018, εντοπίστηκαν διαφορές οι οποίες, αν διορθώνονταν, θα μείωναν κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018 τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας και του ομίλου κατά περίπου 14 εκατ. ευρώ και 19 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Δάνεια σε θυγατρικές

Σημειώνεται ότι η εταιρεία χορήγησε δάνεια σε θυγατρικές της εταιρείες, συνολικού ποσού 12,9 εκατ. ευρώ περίπου, για τα οποία δεν κατέστη δυνατό να λάβει η PwC τα απαιτούμενα ελεγκτικά τεκμήρια. Τα δάνεια αυτά χορηγήθηκαν σε θυγατρικές από τις οποίες η εταιρεία είχε ήδη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις που είχαν χαρακτηριστεί από τη διοίκηση ως μη ανακτήσιμες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση της μητρικής εταιρείας είχε την πρόθεση να συνεχίσει τη χρηματοδότηση των εν λόγω θυγατρικών για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών, θα έπρεπε να είχε αναγνωριστεί το αντίστοιχο ποσό ως υποχρέωση στις εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της χρήσης, καθώς και τα ίδια κεφάλαια είναι αυξημένα κατά 12,9 εκατ. ευρώ περίπου.

Τα συνδεδεμένα μέρη και η αξίωση Κουτσολιούτσου

Η εταιρεία, μέχρι το Μάιο 2019, δεν εφάρμοζε διαδικασίες για την καταγραφή και τον εντοπισμό των συνδεδεμένων μερών, καθώς και για την ορθή και έγκαιρη αποτύπωση των συναλλαγών της με τα συνδεδεμένα μέρη. Επίσης, κατά την έναρξη συνεργασίας με προμηθευτές ή πελάτες, δεν διενεργούσε έλεγχο εξακρίβωσης του πραγματικού δικαιούχου της συνεργαζόμενης εταιρείας. Η διοίκηση της εταιρείας, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την αξιολόγηση της ενδεχόμενης σχέσης που είχαν πελάτες και προμηθευτές του ομίλου με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά εντοπίστηκαν από τον ημιτελή διαχειριστικό έλεγχο που διενήργησε η Alvarez & Marsal.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 2019, ο βασικός μέτοχος της εταιρείας, Δημήτρης Κουτσολιούτσος, απέστειλε επιστολή προς τη διοίκηση, με την οποία γνωστοποίησε αξίωσή του από την τελευταία ύψους 43,9 εκατ. δολ., ισχυριζόμενος ότι το παραπάνω ποσό είχε χορηγηθεί από τον ίδιο μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2018, προς τη θυγατρική εταιρεία FF Group Sourcing Ltd. Οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εν λόγω θυγατρικής για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017, οι οποίες είχαν δημοσιευθεί την 16 Απριλίου 2018 και είχαν υπογραφεί από τον ίδιο, ως εκπρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου, παρουσίαζαν συνολικές υποχρεώσεις προς διευθυντές ύψους 11,4 εκατ. δολ. και 4 χιλ. δολ. αντίστοιχα. Η PwC δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό αυτό διατηρώντας επιφυλάξεις για την πληρότητα των λογιστικών αρχείων και στοιχείων του ομίλου.

Συναλλαγή χωρίς …οικονομική ουσία

Κατά την εξέταση συναλλαγών που διενεργήθηκαν κατά την υπό έλεγχο χρήση, εντοπίσαμε μια σύμβαση με προμηθευτή που συνάφθηκε την 18 Μαΐου 2018 και η οποία δέσμευε την εταιρεία στην καταβολή αμοιβής επιτυχίας σε περίπτωση επιτυχούς διαμεσολάβησης για την προσέλκυση επενδυτών στην εταιρεία. Ο συγκεκριμένος προμηθευτής τιμολόγησε ποσό 5 εκατ. δολ. με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του 2018, επικαλούμενος την προσφορά τρίτου για την πραγματοποίηση επένδυσης στην εταιρεία ποσού 250 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος, μέχρι και τον Αύγουστο του 2018, είχε καταβάλει στο συγκεκριμένο προμηθευτή, συνολικό ποσό άνω των 3 εκατ. δολ. μέσω δύο εταιρειών του ομίλου. Δεν επιβεβαιώθηκε όμως η οικονομική ουσία της συναλλαγής.

naftemporiki.gr


Πηγή : NAFTEMPORIKI

Comment here