Οι τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θα πρέπει να ενημερώνουν για την έκθεσή τους σε κρυπτονομίσματα, όπως ανακοίνωσαν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Η υποχρέωση αυτή θα εισαχθεί στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για την εφαρμογή των παγκόσμιων συμφωνηθέντων ρυθμιστικών προτύπων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Επετεύχθη συμφωνία

Οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για την τροποποίηση των κανονισμών της ΕΕ σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τράπεζες. Οι αλλαγές επιδιώκουν να καταστήσουν τις τράπεζες της ΕΕ πιο ανθεκτικές σε οικονομικούς κραδασμούς, εφαρμόζοντας τα παγκόσμια πρότυπα της Βασιλείας III, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ευρωπαϊκές ιδιαιτερότητες.

Η τρίτη Συμφωνία της Βασιλείας συμφωνήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εταίρους της G20 στην Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία. Αντιπροσωπεύει ένα πλαίσιο διεθνών προτύπων για την τραπεζική κεφαλαιακή επάρκεια, τις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων και τις απαιτήσεις ρευστότητας που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 2010, αλλά η εφαρμογή αναβλήθηκε επανειλημμένα μέχρι το 2025.

Για τα κρυπτονομίσματα

Οι διαπραγματευτές συμφώνησαν, επίσης, σε ένα μεταβατικό καθεστώς για τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτονομισμάτων. Για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων, σχετικών κινδύνων, οι τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποκαλύπτουν την έκθεσή τους σε κρυπτονομίσματα και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες εργασίες της επιτροπής της Βασιλείας, αποφασίστηκε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει σχετική νομοθετική πρόταση για την εφαρμογή αυτού του μελλοντικού προτύπου της Βασιλείας και να προσδιορίσει την προληπτική αντιμετώπιση τέτοιων ανοιγμάτων κατά τη μεταβατική περίοδο», ανέφερε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δελτίο τύπου.

Επίσης, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να αξιολογήσει τη συνολική κατάσταση του τραπεζικού συστήματος στην ενιαία αγορά της Ευρώπης, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Το εκτελεστικό όργανο των Βρυξελλών θα υποβάλει στη συνέχεια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την «καταλληλόλητα των ρυθμιστικών και εποπτικών πλαισίων της Ένωσης για τις τράπεζες».

Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (ECON) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστήριξαν ένα νομοσχέδιο που έχει σχεδιαστεί για την επιβολή των παγκόσμιων κανόνων τραπεζικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων αυστηρών κανονισμών που προορίζονται να καλύπτουν κινδύνους που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα, για τραπεζικά ιδρύματα που διατηρούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Η ECON πρέπει, επίσης, να εγκρίνει την τελευταία συμφωνία.

Μέχρι το 2025 εφαρμόζεται η νομοθεσία

Η συμφωνία έρχεται αφότου τον Απρίλιο οι Ευρωπαίοι νομοθέτες έδωσαν το πράσινο φως για τον νέο νόμο της ΕΕ για τις αγορές περιουσιακών στοιχείων κρυπτονομισμάτων (MiCA) που εισάγει ολοκληρωμένους κανονισμούς για τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων στην Ευρώπη. Η νομοθεσία εγκρίθηκε, επίσης, από το Συμβούλιο της ΕΕ τον Μάιο και θα εφαρμοστεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2025.

Πηγή: https://system1x2.com/