Η υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ζέττα Μ. Μακρή είχε προγραμματισμένη διαδικτυακή συνάντηση συνεργασίας και ενημέρωσης, σήμερα, Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021, με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Αμυρά, για τα πολλά προβλήματα, που έχουν ανακύψει από την ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών στον Νομό Μαγνησίας.

Συγκεκριμένα, τον Μάιο του 2020, η Κυβέρνηση προχώρησε στην ψήφιση ενός νέου νόμου, του ν. 4685/2020, για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας προκειμένου να επιλυθούν ζητήματα, που ταλαιπωρούν, πολλά χρόνια, τους ιδιοκτήτες πολλών αγροτικών εκτάσεων, όπως αγροτικές εκτάσεις με απόφαση της διοίκησης και κτίρια με οικοδομικές άδειες , που χαρακτηρίστηκαν ως δασικές , πληρωμή των ενισχύσεων στους αγρότες για τις εκτάσεις που εκχερσώθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οικιστικές πυκνότητες καθώς και επίσπευση της διαδικασίας εξέτασης των 170.000 αντιρρήσεων που έγιναν από τους πολίτες και άλλες ρυθμίσεις. Ο νόμος, μέσα από πολύ σφικτές προθεσμίες, έδινε το δικαίωμα της αναμόρφωσης και τροποποίησης των δασικών χαρτών και στη συνέχεια των αντιρρήσεων από τους πολίτες, όπως προβλέπεται στα άρθρα 15 επ. του ν. 3889/2010 (Α’ 182) , ώστε να συνταχθούν, όσο το δυνατόν, ορθότεροι δασικοί χάρτες και να ολοκληρωθεί η διαδικασία του δασολογίου και του κτηματολογίου εντός του 2021.

Εν αναμονή της απόφασης του ΣτΕ και με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος έτοιμες να λάβουν υπόψη το διατακτικό  αυτής και να συμμορφωθούν, ευθύς μόλις δημοσιευθεί η απόφαση, προβαίνοντας στις αναγκαίες νομικές ενέργειες, ο αρμόδιος υφυπουργός ενέργειας και περιβάλλοντος ενημέρωσε την κ. Μακρή για τα ακόλουθα:

Οι οικείες Διευθύνσεις Δασών, μετά την έκδοση των αποφάσεων ανάρτησης των δασικών χαρτών, στις περιοχές των παλαιών αναρτήσεων, προβαίνουν στις παρακάτω ενέργειες :

  1. Εντοπισμό των πολυγώνων (παλαιών αντιρρήσεων ή τμήματα αυτών), που με το νέο θεσμικό πλαίσιο του άρθρου 48 του νόμου 4685/2020, δεν περιλαμβάνονται στον δασικό χάρτη ως δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. Άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων, ότι οι εκτάσεις για τις οποίες υπέβαλλαν αντιρρήσεις, αναμορφώθηκαν αυτεπαγγέλτως και εφόσον εκκρεμούν, δεν θα εξεταστούν από τις ΕΠ.Ε.Α. και τοποθέτησή τους στο αρχείο.
  2. Ήδη απορριφθέντα πρόδηλα σφάλματα, κατόπιν τεχνικής επεξεργασίας, προωθούνται στις Ε.Π.Ε.Α. ως αντιρρήσεις, με ταυτόχρονη ανάκληση της απόφασης κύρωσης ως προς τα τμήματα αυτά.
  3. Αντιρρήσεις, που είχαν υποβληθεί στις παλαιές αναρτήσεις, είτε έχουν εξεταστεί από τις ΕΠ.Ε.Α. και έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις, είτε έχουν αναμορφωθεί με τις νέες ισχύουσες διατάξεις (1 παραπάνω) είτε θα προωθηθούν προς εξέταση στις νέες ΕΠ.Ε.Α.
  4. Συμπερίληψη στους αναρτούμενους δασικούς χάρτες των «οικιστικών πυκνώσεων», είτε αυτών που δεν συμπεριελήφθησαν στις προγενέστερες αναρτήσεις είτε στις περιοχές που, για πρώτη φορά, αναρτώνται, σύμφωνα με την αριθμ. 685/2019 απόφαση του ΣτΕ.
  5. Αιτήσεις έχουν ήδη κατατεθεί ή ακόμα και εκκρεμεί η κατάθεση των στοιχείων και, ενώ εξετάστηκαν, δεν συμπεριελήφθησαν στο αναμορφωθέν τμήμα (καθότι υποβλήθηκαν χωρίς την πληρότητα των απαραίτητων δικαιολογητικών ώστε να προκύπτει με σαφήνεια η υπαγωγή τους στις εξαιρέσεις των παρ. 6 και 7 άρθ. 3 του ν. 998/1979 είτε δεν προκύπτει με ακρίβεια η ορθή τεχνική απεικόνιση εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης καθώς και της σύννομης αλλαγής χρήσης των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων), θα προωθηθούν ως ατελώς αντιρρήσεις, της παρούσας ανάρτησης, από την Δ/νση Δασών με ανάλογη εισήγηση, στις ΕΠ.Ε.Α.
  6. Οι προβλέψεις του άρθρου 48 ν. 4685/2020 επιβάλλουν υποχρεωτικά αναμόρφωση των κυρωμένων δασικών χαρτών ώστε να συμπεριλάβουν τις διοικητικές πράξεις που προβλέφθηκαν στις παρ. 6 και 7 αρθ. 3 ν. 998/1979. Με αφορμή δε αυτή την υποχρεωτική αναμόρφωση, δόθηκε η οδηγία να συμπεριληφθούν στην παρούσα αναμόρφωση και τα αιτήματα αναμόρφωσης που ήδη είχαν κατατεθεί στις υπηρεσίες μετά την κύρωση των δασικών χαρτών, σε εφαρμογή του ήδη ισχύοντος άρθρου 20 ν. 3889/2010, που δεν είχε, όμως, θεσμικό πλαίσιο ως προς το χρόνο αναμόρφωσης του δασικού χάρτη.
  7. Παράλληλα εξακολουθεί να ισχύει και μπορεί να αξιοποιείται σε οποιονδήποτε χρόνο, με υποβολή σχετικού αιτήματος ή και αυτεπάγγελτα, η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010, σύμφωνα με την οποία “Οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες αναμορφώνονται με την προσθήκη ή διαγραφή των εκτάσεων που θα υπαχθούν ή θα πάψουν να υπάγονται στον δασικό νόμο, σύμφωνα με πράξεις των αρμοδίων οργάνων, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας ή με δικαστικές αποφάσεις που κρίνουν επί των πράξεων αυτών, καθώς και με δικαστικές αποφάσεις επί τού ιδιοκτησιακού ζητήματος των εκτάσεων των περιπτώσεων 5α’ και 5β’ του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289) όπως ισχύει, είτε με διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289) που έπρεπε να συμπεριληφθούν στον δασικό χάρτη και δεν απεικονίζονται σε αυτόν ή εσφαλμένα αποτυπώθηκαν κατά την κατάρτισή του.

Η κ. Μακρή ευχαρίστησε, θερμά, τον κ. Αμυρά για την προθυμία του να την ενημερώσει για τα συγκεκριμένα ζητήματα, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή της από τον προγραμματισμό, την διαχείριση, την στόχευση και την  εξέλιξη των ζητημάτων, που ταλαιπωρούν πολλά χρόνια τους κατοίκους του Ν. Μαγνησίας αλλά και για την διαφαινόμενη επίλυσή τους.