Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023 συνέδριο παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου eFIDAR- «Έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιάς και του εύρους της για την πρόληψη και διαχείριση καταστροφών» -Early FIre Detection And Ranging for disaster prevention and management».   

Το έργο “eFIDAR” στοχεύει να βελτιώσει το σύνολο των τεχνολογικών ικανοτήτων στη διασυνοριακή περιοχή, που σχετίζεται με τη δημιουργία και τη διάδοση έγκαιρων και ουσιαστικών πληροφοριών προειδοποίησης, ώστε τα άτομα, οι κοινότητες και οι οργανισμοί που απειλούνται από κινδύνους να μπορούν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ετοιμότητας και να δράσουν  σε επαρκή χρόνο για να μειωθεί η πιθανότητα ζημιών ή απωλειών.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, το οποίο θα λάβει χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη (26ης Οκτωβρίου 64), θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και τα παραδοτέα του έργου όπως το αυτόνομο σύστημα Ανίχνευσης Πυρκαγιών το οποίο έχει προμηθευτεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Το έργο eFIDAR συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «ΕλλάδαΔημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020».

Για περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε ν’ απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2313319400.